ԱՊՐԱՆՔԱՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ

Հայտարարություն 12.07.2019

Բորսայի հարթակում պարբերաբար իրականացվում է բազմանուն և բազմաբնույթ ապրանքանյութական արժեքների վաճառք, այդ թվում՝ ՀՀ բանկերում, վարկային կազմակերպություններում և գրավատներում գրավադրված գույքերի աճուրդային վաճառք՝ հրապարակային սակարկություններով: Վաճառքի են ներկայացված նաև բազմաթիվ պետական հիմնարկների և ձեռնարկությունների օտարման ենթակա տրանսպորտային միջոցները, սարք-սարքավորումները, համակարգչային տեխնիկան, կահույքը և այլ արժեքներ: 
Հանդիսանալով բորսային խոշորագույն հարթակ, մենք ապահովում ենք ապրանքների ու ծառայությունների առուվաճառքի գործարքների քանակային և ծավալային աճը, ինչպես նաև հաճախորդների քանակի ավելացումը՝ ամուր գործընկերական հարաբերությունների ներքո:  

Հրապարակային ծանուցում 20.09.2019

 «Ակսոն»  ԱՀ  Բորսայի  հարթակում  «Բի Էս Թի»  ՍՊԸ-ն  (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) .
1. Շարունակելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտի բաց աճուրդը
- ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Կ.Ուլնեցու փողոց, 2-րդ փակուղի, 4 շենք, թիվ 2 հասցեում գտնվող 36.9 ք.մ.  մակերեսով  բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 12060000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը հոլանդական եղանակով` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 07.10.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝  07.11.2019թ.-ին:
2. Իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը.
- ՀՀ, ք.Երևան, Աջափնյակ, Լուկաշին 1 փող,   թիվ 44  հասցեում գտնվող  123.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և  4.0 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ շինություն: Լոտի մեկնարկային գինը` 22910000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 07.10.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 07.11.2019թ.-ին:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
Աճուրդի մասնակցության նախավճարը՝ լոտի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և մասնակցի վկայական: Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում  անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը և աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվել է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Լոտերն ուսումնասիրելու համար անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am, www.llcbst.am կայքեր:

ՈՍԿՈՒ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ) 20.09.2019

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի արժեքը կազմում է 13203.41 դրամ:

YGFA երևանյան ֆիքսինգը կողմնորոշիչ արժեք է, որը ձևավորվում է բորսայի հարթակում կատարված գործարքների արդյունքների, առաջարկի և պահանջարկի, ինչպես նաև այլ գործոնների համադրության, վերլուծության և հաշվարկի արդյունքում:

ՈՍԿՈՒ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՖԻՔՍԻՆԳ (ԵՐԵԿՈՅԱՆ) 20.09.2019

Ոսկու 585 հարգի մեկ գրամի արժեքը կազմում է 13407.31 դրամ:

YGFA երևանյան ֆիքսինգը կողմնորոշիչ արժեք է, որը ձևավորվում է բորսայի հարթակում կատարված գործարքների արդյունքների, առաջարկի և պահանջարկի, ինչպես նաև այլ գործոնների համադրության, վերլուծության և հաշվարկի արդյունքում:

Հրապարակային ծանուցում 20.09.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են հետևյալ լոտերը. 
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին գրավի իրավունքով պատկանող՝
- ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր, Կոմիտասի պող., 28ա շենք,  թիվ 47 հասցեում գտնվող 81.5 քմ մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 37900000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, համայնք Արջուտ հասցեում գտնվող 275.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1016.4 ք.մ. մակերեսով ջերմոց, 17.3 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 572.5 ք.մ. մակերեսով պարիսպ և 0.25 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26000000 ՀՀ դրամ:
Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
  «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին  սեփականության  իրավունքով պատկանող՝
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Նոր Խարբերդ, 2-րդ փողոց, 9 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 186.1 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 3.5 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 11.1  ք.մ. մակերեսով խոհանոց, 12.4 ք.մ. մակերեսով ջրավազան, 196.4 ք.մ. մակերեսով տնտեսական պահեստ և 0.097 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 30700000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Նոր Խարբերդ, Պ.Սևակի 4-րդ փողոց,  թիվ 21 հասցեում գտնվող 245.4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 5.14 ք.մ. /8.7 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ, 20.3 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.06 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 30100000 ՀՀ դրամ:
     Աճուրդի փուլերը` հոլանդական եղանակով, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 07.10.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին, այնուհետև հոլանդական եղանակով կայացվող աճուրդի յուրաքանչյուր հերթական փուլը կանցկացվի յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատանքային օրը, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 18.09.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31)  19.09.2019թ.-ին, ժամը 12:00-ին իրականացվելու է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված ոսկերչական իրերի աճուրդային վաճառք:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 526185 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 18.09.2019

«Ակսոն» ԱՀ  Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 19.09.2019թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու  է  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հետևյալ տրանսպորտային միջոցների աճուրդային վաճառքը.
1. Սամանդ-CNG, հաշվառման համարանիշը՝ 978 OO 64, թող. տարեթիվը՝ 2008, լոտի մեկնարկային գինը՝ 400000 ՀՀ դրամ:
2.  Գազ-31105-120, հաշվառման համարանիշը՝ 447 LL 11, թող. տարեթիվը՝ 2004, լոտի մեկնարկային գինը՝ 420000 ՀՀ դրամ:
3.  ՈւԱԶ-31514, հաշվառման համարանիշը՝ 323 LS 64, թող. տարեթիվը՝ 2000, լոտի մեկնարկային գինը՝ 500000 ՀՀ դրամ:
4.  ՈւԱԶ-315148-095, հաշվառման համարանիշը՝ 187 LL 64, թող. տարեթիվը՝ 2006, լոտի մեկնարկային գինը՝ 700000 ՀՀ դրամ:
5.  ՎԱԶ-21102, հաշվառման համարանիշը՝ 330 OL 64, թող. տարեթիվը՝ 2003, լոտի մեկնարկային գինը՝ 300000 ՀՀ դրամ:
6.  KAVZ 3270, հաշվառման համարանիշը՝ 178  SU 64,  թող. տարեթիվը՝ 1987, լոտի մեկնարկային գինը՝ 50000 ՀՀ դրամ:
7.   GAZ 52-04, հաշվառման համարանիշը՝ 392  SU  64, թող. տարեթիվը՝ 1984, լոտի մեկնարկային գինը՝ 200000 ՀՀ դրամ:
8.  ZAZ 1102 TAVRIA, հաշվառման համարանիշը՝ 286 LS 64, թող. տարեթիվը՝ 1993, լոտի մեկնարկային գինը՝ 100000 ՀՀ դրամ:
9.  ՎԱԶ-2123, հաշվառման համարանիշը՝ 206  SU  64, թող. տարեթիվը՝ 1994, լոտի մեկնարկային գինը՝ 250000 ՀՀ դրամ:
10.  ՀՈՎԵՐ CUV, հաշվառման համարանիշը՝ 669 LL 11, թող. տարեթիվը՝ 2006, լոտի մեկնարկային գինը՝ 1400000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասն տեղեկությունների, ինչպես նաև բորսայի հարթակում վաճառվող այլ լոտերի ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.akson.am կայքի «վաճառվող լոտեր» բաժին կամ զանգահարել (011) 52-61-85 հեռախոսահամարով:

Հրապարակային ծանուցում 17.09.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «ԲիԷսԹի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ) իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ) գրավի իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնք, Վազգեն Սարգսյան փողոց, թիվ 43/1 հասցեում գտնվող 347,6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 3,4 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 11,5 ք.մ. մակերեսով թոնրատուն և 0.048 հա մակերեսով հողամաս:  Լոտի մեկնարկային գինը` 32110000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնք, Օհանովի փողոց, 68 շենք, թիվ 1 հասցեում գտնվող 53,7 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 14870000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Լոռու մարզ, Ստեփանավան համայնք, Սասունցի Դավիթ փողոց, թիվ 41 հասցեում գտնվող 210.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.0603 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 8800000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն համայնք, 2-րդ թաղամաս, 14 շենք, թիվ 29 հասցեում գտնվող 96 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 26670000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնք, Ծ. Իսակովի փողոց, թիվ 41 հասցեում գտնվող 499,4 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2.3 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 9,2 ք.մ. մակերեսով պահեստ,  5,9 ք.մ. /10,6խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.0504 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 52730000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան համայնք, Կենտրոն թաղամաս, 18 շենք, թիվ 25 հասցեում գտնվող 92,05 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 9790000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, Գյումրի համայնք, Գ. Նժդեհի փողոց, 14 շենք, թիվ 41-42 հասցեում գտնվող 86,67 ք.մ. մակերեսով բնակարան և 4.31 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ աստիճաններ: Լոտի մեկնարկային գինը` 13670000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Աբովյան համայնք, 4-րդ միկրոշրջան, 34 շենք, թիվ 5 հասցեում գտնվող 40,29 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 6870000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն համայնք, 1-ին թաղամաս, 3 շենք, թիվ 34 հասցեում գտնվող 104,1 ք.մ. մակերեսով բնակարան: Լոտի մեկնարկային գինը` 29580000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք, Գյումրի Մերկուրովի փողոց, թիվ 35 հասցեում գտնվող 101.02 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 59.44 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 8.26 ք.մ. /14.04 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.05445 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 26050000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, համայնք Վարդենիս, Մ. Բաղրամյան փողոց, թիվ 105 հասցեում գտնվող 298.6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 28.3 ք.մ. մակերեսով կաթսայատուն, 26.4 ք.մ. մակերեսով ավտոտնակ, 38.4 ք.մ. մակերեսով խոհանոց, 31.18 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք, 121.8 ք.մ. մակերեսով ծածկ և 0.2621 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 37910000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Քասախ, Կենտրոնական թաղամաս, 7-րդ փողոց, թիվ 9 հասցեում գտնվող 373.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.0589 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 41350000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Բյուրեղավան, Սարալանջ 2 թաղամաս, 4 փողոց, թիվ 19 հասցեում գտնվող 95.21 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 45.83 ք.մ. մակերեսով տնտեսական շինություն, 1.35 ք.մ. մակերեսով  զուգարան, 1.1 ք.մ. /1.65 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.063935 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 10650000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Արագածի 2-րդ զանգված, թիվ 171 հասցեում գտնվող 50.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 1.6 ք.մ. /2.9 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.0443 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 8130000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Զվարթնոց թաղամաս, Մայիսյան փողոց, թիվ 19/1 հասցեում գտնվող 237.9 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 2.7 ք.մ. մակերեսով զուգարան, 1.5 ք.մ. /3 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.0525 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 24500000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Ֆուրմանովի փողոց, թիվ 73 հասցեում գտնվող 104 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և 0.011645 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 11920000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Շիրակի մարզ, համայնք Գյումրի, Չեխովի փողոց, թիվ 14 հասցեում գտնվող 575.33 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 111.71 ք.մ. մակերեսով օժանդակ շինություն, 9.69 ք.մ. /21.81 խ.մ./ մակերեսով պարիսպ և 0.09306 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 49800000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Վաղարշապատ, Աբովյան փողոց, թիվ 21 հասցեում գտնվող 100 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 8.4 ք.մ. մակերեսով մառան, 8.8 ք.մ. մակերեսով ծածկ, 1 ք.մ. /2.2 խ.մ./ մակերեսով  պարիսպ և 0.022 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 17560000 ՀՀ դրամ:
- ՀՀ, Արմավիրի մարզ, համայնք Արմավիր, Գայի փողոց,  թիվ 8 հասցեում գտնվող 200.6 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն և  0.06 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 14880000 ՀՀ դրամ:
     Լոտերի նկատմամբ սահմանափակումները՝ գույքերը գրավադրված են:
     Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 03.10.2019թ.-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 08.11.2019թ.-ին: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին) կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011) 56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.akson.am, www.llcbst.am կայքեր:

Հրապարակային ծանուցում 17.09.2019

«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում «Բի Էս Թի» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կազմակերպիչ)  իրականացնելու է բաց աճուրդ համապատասխան փուլերով` «դասական» (գնի բարձրացմամբ), այնուհետև «հոլանդական» (գնի նվազեցմամբ) եղանակներով:  Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ բանկ)  սեփականության իրավունքով պատկանող հետևյալ լոտը՝
- ՀՀ, Կոտայքի մարզ, համայնք Եղվարդ, Մ.Եղվարդեցու թաղամաս, 2-րդ փող., թիվ 29 հասցեում գտնվող 246.3 ք.մ. մակերեսով բնակելի տուն, 107.2 ք.մ. մակերեսով անասնաշենք և 0.0788 հա մակերեսով հողամաս: Լոտի մեկնարկային գինը` 18550000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդի փուլերը` ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցեում 03.10.2019թ.-ին, ժ.12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին` հոլանդական եղանակով: Աճուրդի ավարտը՝ 30.12.2019թ.: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա  ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բի Էս Թի» ՍՊԸ -ի դրամարկղում`աճուրդի կայացման հասցեում, կամ բանկային հաշվին («Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում 2470103374150000 հաշվեհամարին կամ կազմակերպչի կողմից տրված այլ հաշվեհամարին): Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Կազմակերպչի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական: 
     Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Կազմակերպիչը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։ 
      Նախքան աճուրդի ավարտն աճուրդային լոտի նկատմամբ բանկի գրավի կամ սեփականության իրավունքի դադարման հետևանքով աճուրդի մասնակիցների կորուստների և վնասների համար բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:
      Լոտն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքային  օր, ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեով և ծանոթանալ լոտի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Կազմակերպչի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների ացնկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Կազմակերպչին՝ ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31 հասցե:  Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (011)56-45-13 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.llcbst.am, www.akson.am կայքերը:

Հայտարարություն 13.09.2019

​«Ակսոն» ԱՀ Բորսայի հարթակում (ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40 շենք, թիվ 82/31) 16.09.2019թ.-ից  յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝  ժամը 12:00-ից,  իրականացվելու է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացված տրանսպորտային միջոցների, համակարգիչների, տպող և պատճենահանող սարքերի, ինչպես նաև համակարգչային և այլ սարք-սարքավորումների աճուրդային վաճառքը: Գույքերը շահագործված են, մեծամասամբ՝ ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված:
Մանրամասն տեղեկությունների և ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել  բորսա կամ www.akson.am, www.borsa.am կայքեր կամ զանգահարել (011)526185 հեռախոսահամարով:

Հայտարարություն 12.09.2019

Տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ բորսայի պաշտոնական կայք՝ www.akson.am, կարող եք մուտք գործել նաև www.borsa.am հասցեով: Հուսով ենք, որ մեր համագործակցությունը կկրի արդյունավետ, շարունակական և փոխշահավետ բնույթ: